Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2007 r.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

 1. Bertrandt J., Kłos A., GAŹDZIŃSKA A.: Assesment of bones Calcification of young men and women,candidatres for Polish Air Force Academy. Annals of Nutrition & Metabolizm, 2007,1, 51,290.
 2. BIERNACKI M., TARNOWSKI A. : Orienting of attention influences visual memory storage. Psychophysiology 2007, 44, 73-73.
 3. DZIUDA Ł., Fusiek G., Niewczas P., McDonald J.: Laboratory evaluation of the hybrid fiber-optic current sensor, Sensors and Actuators A- Physical 2007, 136,184-190.
 4. WOŁKANOWSKI M., TRUSZCZYŃSKI O., WOJTKOWIAK M.: New method of visual disturbances assessment in pilots during tests in the polish human centrifuge. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2007,1,20,5-9.

PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH LUB CZASOPISMACH POLSKICH

 1. BIERNACKI M., BICKA M., TARNOWSKI A.: Teoretyczne i metodologiczne problemy badania obciążenia na przykładzie metody subiektywnego obciążenia pracą. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,4,465-479.
 2. BIERNACKI M., MACIEJCZYK J.: Cechy temperamentu mierzone kwestionariuszem FCZ-KT, a poziom koordynacji sensomotorycznej w różnych odcinkach czasowych u pilotów samolotów naddźwiękowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 2,13,173-187.
 3. Chrustowski W., KOPKA L., ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Wartość diagnostyczna elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u kobiet. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,1, 49-57.
 4. DEC S., Kowalczyk L., MISZCZAK J.: Modyfikacja procedury stymulacji mózgowych potencjałów zdarzeniowych w badaniach personelu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,2,189-199.
 5. DEREŃ M., ELIASZ J., Mroczkowska H., Madej A.: Proces Doskonalenia Treningu i Walki Sportowej. Efektywność treningu w Wojskowych Ośrodkach Szkoleniowo-Kondycyjnych na podstawie subiektywnej oceny pilotów. AWF Warszawa , Warszawa 2007,4,3,4.
 6. GAŹDZIŃSKA A.: Suplementacja składnikami mineralnymi, witaminami i napojami enegetyzującymi diety kandydatów do WSOSP. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, ?, 34, 84-90.
 7. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrand J., KŁOSSOWSKI M.: Preferencje spożycia mleka i jego przetworów przez kandydatów do WSOSP w Dęblinie. Medycyna Sportowa 2007, 23,1-24.
 8. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrandt J.: Produkty typu fast food i słodycze w żywieniu diety kandydatów do WSOSP. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007,1/2,34,752-758.
 9. GOLEC L. : Pierwsze kroki i bieg ku przyszłości (WIML u progu 80-lecia). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,1,5-19.
 10. GOLEC L.: Polscy Kosmonauci. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,2,13,233-238.
 11. GOLEC L.: Stres oksydacyjny. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,4,13,455-464.
 12. GOLEC L.: Z teki lekarza komór niskich ciśnień. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 3,13,363-372.
 13. ILARSKI S.: Opracowanie projektu wdrożenia STANAG 3526 w SZ RP. Postępy Medycyny Lotniczej 2007,1,67-76.
 14. JASIŃSKI T.: Ćwiczenia ruchowe w treningu Capoeiry. Wychowanie Fizyczne i Zdrowie 2007,8-9,2-8.
 15. JASIŃSKI T.: Ocena stanu psychicznego pilotów wojskowych po wypadku lotniczym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,2,225-231.
 16. KACZOROWSKI Z., STABLEWSKI R., KALINOWSKI D., MICHALIK M., ROZLAU P.: Zastosowanie klinicznej techniki wideonystagmograficznej dla potrzeb orzecznictwa lotniczo-lekarskiego i diagnostyki. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,2,153-171.
 17. KALINOWSKI D.: Ocena współzależności między reakcjami okoruchowymi a układem równowagi u osób z upośledzeniem czynności narządu przedsionkowego w badaniach na symulatorze "Hyperion". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 1,25-38.
 18. Kałka D., Sobieszczańska M., KOPKA L., Marciniak W., ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Wpływ długotrwałego treningu kardiologicznego na stężenie lipidów u chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną. Polski Merkuriusz Lekarski 2007,128, XXII, 101-106.
 19. Kłos A., Bertrandt J., GAŹDZIŃSKA A.: Antropometryczna ocena stanu odżywienia kandydatek i kandydatów do WSOSP. Lekarz Wojskowy 2007, 2, 83,119-121.
 20. Kłos K., GAŹDZIŃSKA A., Bertrandt J., Abramowicz M., Skibińska A.: Poziom cholesterolu i glukozy w surowicy krwi młodych mężczyzn pełniących zasadniczą służbę wojskową, kobiet-pacjentek Przychodni Alergologicznej oraz kandydatów do WSOSP. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007,3/4,34 , 1160-1166.
 21. KOBOS Z., Bertrandt J., Kłos A., Bieniek R.: Reklama produktów żywnościowych w prasie. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 307-312.
 22. KOPKA L., ZAWADZKA-BARTCZAK E., ORZEŁ A.: Badanie zależności między wybranymi parametrami elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, a tolerancją przyspieszeń +Gz - Doniesienie wstępne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 3, 295-302.
 23. Kozłowski T., PAWIK J.: Polskie lotnictwo sanitarne w okresie międzywojennym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 1,95-102.
 24. ŁASZCZYŃSKA J., PIOTROWSKI M.: Ocena wpływu stanu odwodnienia termicznego na zdolność rozwijania siły statycznej mięśni antygrawitacyjnych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,3, 303-315.
 25. ŁASZCZYŃSKA J., SEWERYN P.: Indukcja białka szoku termicznego HSP-70 w limfocytach ludzkich pod wpływem stresu cieplnego symulującego warunki nagrzanego kokpitu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,4,435-442.
 26. ŁASZCZYŃSKA J., SEWERYN P.: Wpływ symulowanych warunków stresu termicznego na tolerancję przyspieszeń +Gz. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,1, 39-49.
 27. MARKIEWICZ L., ZAKRZEWSKA E.: O działalności Zespołu Odnowy Biologicznej WIML Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,4,481.
 28. MATYSIAK E., ŁASZCZYŃSKA J.: Thermovision in the assessment of spinal anaesthesia effectiveness-case reports. Thermology International 2007,
 29. MISZCZAK J., DEC S.: Dynamika aktywności bioelektrycznej ogniska skroniowego leczonej i nieleczonej padaczki w przebiegu ciąży. Epileptologia 2007,supl. 1,15,8-8.
 30. MROCZEK M., BŁAŻUCKA A., MAKSYMIUK G.: Wartość diagnostyczna badań elektrofizjologicznych u chorych z dyskopatią szyjną i lędźwiową-doniesienie wstępne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,3,329-336.
 31. NOWAKOWSKI T., JAGUSTYN P., MAKSYMIUK G.: Migrena-implikacje patofizjologiczno-terapeutyczne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,1,85-94.
 32. Piotrowski Z., RÓŻANOWSKI K.: Programowy moduł analizatora zmienności rytmu serca (HRV) - opis funkcjonalny oraz algorytmiczny. Prace Naukowe. Elektronika. Politechnika Warszawska 2007, 161, 23-30.
 33. Rąpała K., Obrębski Marcin, Rąpała A., Milecki M., TARNOWSKI A.: Małoinwazyjna całkowita protezoplastyka stawu biodrowego- doświadczenia własne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007,1,9,31-38.
 34. RÓŻANOWSKI K., Sondej T., Radomski T.: Wielozadaniowy system monitorowania sygnałów fizjologicznych i środowiskowych. Elektronika. Konstrukcje. Technologie. Zastosowania 2007, 9,85-91.
 35. SKRZYPKOWSKI A.: Eugenika, czyli doskonalenie człowieka wzbogacone manipulacjami komórkowymi. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,2, 201-216.
 36. SKRZYPKOWSKI A.: Meandry etyki lekarskiej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 1,13, 59-74.
 37. SKRZYPKOWSKI A.: Strajki lekarzy jako nowe wyzwania dla etyki pracodawcy i kodeksu etyki lekarskiej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 1, 75-84.
 38. SKRZYPKOWSKI A.: Wybrane społeczne problemy medyczne związane z rozwojem lotnictwa cywilnego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 3,337-353.
 39. STEĆ M.: Sprawozdanie z kursu "Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej. 2007,1,127-130.
 40. TOMCZAK A.: Sprawozdanie z Miedzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej ?Medycyna Sportiva 2006?. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 1,131-134.
 41. TURSKI B., PAWLIK M.: Współzależność załóg lotni8czych w ramach państw członkowskich NATO, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 2,217-224.
 42. Wacławiak-Dąbrowska M., PROST M., KULIŃSKI J.: Pourazowe pęknięcie naczyniówki z dializą siatkówki u technika pokładowego podczas służby w Iraku - opis przypadku. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 4, 13, 445-454.
 43. ZAKRZEWSKA E.: Udział pracowników WIML w badaniach polarnych Arktyki i Antarktyki. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007,1, 103-117.
 44. ZAKRZEWSKA E.: W służbie medycyny lotniczej podczas drugiej wojny światowej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 3,355-361.
 45. ZAKRZEWSKA E.: Zasłużeni dla WIML: ppłk prof.dr hab.med. Przemysław Andrzej Czerski. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 2,239-246.
 46. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Nowe wskaźniki hemodynamiczne w przewidywaniu dekompensacji przeciążeń w osi +Gz. Lekarz Wojskowy 2007, 3,157-160.
 47. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Zaburzenia rytmu serca u pilotów podczas lotów biernych o niejednakowym obciążeniu psychofizycznym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 4, 415-424.
 48. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Zaburzenia rytmu serca w lotach czynnych i symulowanych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007, 4, 425-435.

2. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

2A AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. GOLEC L., TRUSZCZYŃSKI O.: Hipobaria. Hipoksja hipoksyjna. WIML , Warszawa 2007,1-232.
 2. Sztejnberg A., JASIŃSKI T.: Proksemika w komunikacji społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica , Płock 2007,1-162.

2B AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. DOMAŃSKI P., WÓJCIK R.: Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania internistycznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych W: Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,11-20.
 2. JEREMICZ C.: Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania neurologicznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych. Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,25-38.
 3. KULIŃSKI J.: Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania okulistycznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych. Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,39-46.
 4. KOZICKI T.: Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania ortopedycznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych. Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,47-52.
 5. KOBOS Z.: Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania psychologicznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych. Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,57-66.
 6. ILARSKI S.: Opracowanie projektu wdrożeniowego i wdrożenie postanowień STANAG 3526 w SZ RP. Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1,67-76.
 7. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrandt J., KŁOSSOWSKI M.: Leisure actovities of candidates for the Air Force Academy in Dęblin. W: Biosocial effects of military service as a basis for futher improvement of future physical education and sports programmes pod red. Sokołowski M. Wydawnictwo AWF , Poznań, 2007,2,5.
 8. JASIŃSKI T., Czerska M.: Sposoby spędzania czasu wolnego, częstość i formy podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej przez młodzież wiejską zróżnicowaną ze względu na płeć W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Pchysical Training and Sports pod red. S.Yermacov. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy , Charków,2007,10,146-150.
 9. JASIŃSKI T.: Health Promotion in Aviation. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports pod red. S.Yermacov. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Charków,2007,7,172-176.
 10. JASIŃSKI T: Deklarowana agresja i agresywność u chłopców trenujących grę w piłkę ręczną, na tle grup porównawczych W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Pchysical Training and Sports pod red. S.Yermacov. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy , Charków, 2007,12,164-169.
 11. Klonowska M., TARNOWSKI A., TRUSZCZYŃSKI O. : Związki temperamentu z funkcjonowaniem pilota w warunkach stresu informacyjnego i w sytuacji hipertermii W: Stres zawodowy . Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych pod red. J. F. Terelaka. Wydawnictwo ATK , Warszawa, 2007,1,11-20.
 12. KŁOSSOWSKI M., Stelęgowski A. : Physical fitness in civilian students as affected by a six-week military training. W: Biosocial effects of military service as a basis for futher improvement of future physical education and sports programmes pod red. M. Sokołowski .Wydawnictwo AWF , Poznań, 2007,2,75-80.
 13. PAWLIK M., ROZLAU P. : Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania laryngologicznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych W: Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1, 21-24.
 14. PROST M. : Disorders of the conjunctiva W: Surgical and Medical Management of Pediatric Ophthalmology pod red. Garg A., Prost M. Jaypee Brothers Medical Publishers , New Delhi 2007,1,18.
 15. PROST M. : Operative techniques in pediatric cataract surgery. W: Surgical and Medical Management of Pediatric Ophthalmology pod red. : Garg A., Prost M.. Jaypee Brothers Medical Publishers , New Delhi ,2007 ,1,20.
 16. PROST M.: Infectious conjunctivitis W: Red eye - differential diagnosis and management pod red. Berta A., Higazy M., Petricek I., Prost M., 2007, 1,19.
 17. PROST M.: Acrylic IOL's and operative techniques in pediatric cataract surgery W: Mastering Intraocular Lenses (IOL's). Principles, techniques and innovations pod red. Garg, A., Lin J.T.Jaypee Brothers Medical Publishers , New Delhi 2007, 1,17.
 18. SAWICKA A. : Dokumentacja lotniczo-lekarska niezbędna do opracowania koncepcji wdrożenia w celu osiągnięcia kompatybilności dokumentacji SZ RP i NATO W: Postępy Medycyny Lotniczej 2007,1,77-83.
 19. Sztejnberg A., JASIŃSKI T.: Jakość emocjonalna środowiska sal dydaktycznych w percepcji studentów W: Edukacja Otwarta 2005, ?.Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica , Płock, 2007, 2, 23-35.
 20. TURSKI B. : Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania ginekologicznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych W: Metody badań kwalifikacyjnych i orzeczniczych personelu latającego W: Postępy Medycyny Lotniczej 2007, 1, 55-56.
 21. TURSKI B. : Założenia dotyczące propozycji do metodyki badania stomatologicznego wojskowego personelu lotniczego dla celów orzeczniczych W: Postępy Medycyny Lotniczej 2007,1, 53-55.

3. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH

 1. KOBOS Z., TARNOWSKI A., TRUSZCZYŃSKI O.: Stres zawodowy. Piloci wojskowi. Agencja Reklamowo Wydawnicza DIMA , Warszawa, 2007,1,1-9.
 2. JASIŃSKI T.: Możliwość występowania zespołu stresu pourazowego u pilotów wojskowych po katapultowaniu. Humanizacja Pracy 2007,5-6,XL,31-42.
 3. PROST M. : Choroby infekcyjne powiek, spojówek i rogówki (cz.I). Gabinet Prywatny 2007,4,161,45-54.
 4. PROST M. : Choroby infekcyjne powiek, spojówek i rogówki (cz.II).Gabinet Prywatny 2007,5/6,163,35-41.
 5. PROST M. : Choroby infekcyjne powiek, spojówek i rogówki (cz.III). Gabinet Prywatny 2007,7,164,25-29.
 6. Piotrowski Z., RÓŻANOWSKI K. : Estymacja parametrów widmowych w analizie zmienności rytmu serca. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2007, LVI,171-183.
 7. SKRZYPKOWSKI A. : O potrzebie aktualizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skalpel 2007, 3, XVI,20-25.

REDAKCJA MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO

 1. TURSKI B.: Postępy Medycyny Lotniczej, WIML , Warszawa,2007, 1-96.
 2. PROST M.: Surgical and medical management of pediatric ophthalmology. Garg A., Prost M. (red.)i in. Jaypee Brothers Medical Publishers , New Delhi 2007,1-21.
 3. ŁASZCZYŃSKA J. : WIML u progu 80-lecia. WIML , Warszawa 2007,1-93.

     

Go to top