Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2010 r.

A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

 1. Piotrowski Z., RÓŻANOWSKI K.: Robust Algorithm for Heart Rate (HR) Detection and Heart Rate Variability (HRV) Estimation. Acta Physica Polonica A, 2010,118,333-337.

B. PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH LUB CZASOPISMACH POLSKICH

 1. Bednarek H.,TRUSZCZYŃSKI O.: Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy Pol.Przegl.Med.Lotn. 2010, 1,16,9-15.
 2. Daszkiewicz A., WYLEŻOŁ M.: Analgezja pooperacyjna u chorego z otyłością znacznego stopnia i przewlekłą niewydolnością nerek. Anestezjologia Intensywna Terapia, 2010,XLII,4, 224-227.
 3. DĘBIŃSKI W., Knap J. P., Świątecka A., Czyrznikowska A.: Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Chikungunya - nowego zagrożenia dla Europy. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010,166,5,5-9.
 4. GAŹDZIŃSKA A., TRUSZCZYŃSKI O., WYLEŻOŁ M., RÓŻANOWSKI K., KŁOSSOWSKI M.: Aktywność fizyczna jako jeden z elementów zapobiegania i leczenia nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,47-56.
 5. JEZIERSKI M.,PROST M.E., KULIŃSKI M.,LATEK-NAJDER M., STASIAK K.,Goś A.,Krajewski M.: Analiza problemów okulistycznych związanych ze służbą w powietrzu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,3,16,257-266.
 6. Kukla M., Ciupińska-Kajor M., Kajor M., WYLEŻOŁ M., Żwirska-Korczala K., Berdowska A., Mazur W.: Liver visfatin expression in morbidly obese patients with nonalcoholic fatty liver disease undergoing bariatric surgery. Polish Journal of Pathology, 2010,3,61,147-153.
 7. ŁASZCZYŃSKA J., JANUSIŃSKA A.: Przeciwdziałanie zagrożeniom obciążenia termicznego w warunkach gorąca w świetle obowiązujących norm i instrukcji. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,17-26.
 8. MISZCZAK J., Zalewska E. : Koncepcja i dostosowanie modeli jednoczasowych badań EEG i SPECT w diagnostyce różnicowej napadowych zmian w elektroencefalogramach zdrowych osób kandydatów do lotnictwa. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010, 3,16,209-217.
 9. MISZCZAK J., Zalewska E., DEC S.: Badania porównawcze charakterystyki epizodów czynności napadowej rejestrowanych w zapisach EEG klinicznie zdrowych kandydatów do lotnictwa i osób chorych na padaczkę. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,2,16,113-129.
 10. NOWICKI G., Maliborski A., Żukowski P.: Diagnostyka radiologiczna górnego odcinka przewodu pokarmowego po przebytych operacjach bariatrycznych z użyciem ASGB (adiustable silicone gastric banding) for morbid obesity. Polish Journal of Radiology, 2010,75,4,11-17.
 11. Olszański R., Radziwon P., Siermontowski P., Lipska A., ŁASZCZYŃSKA J., Van Damme-Ostapowicz K., Korsak J., Bujno M., Gosk P.,Schenk J.F.]: Trimix instead of air, decreases the effect of short-term hyperbaric exposures on platelet and fibrynolysis activation. Advances in Medical Sciences. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2010,55,2,313-316.
 12. RÓŻANOWSKI K., DZIUDA Ł., ŁUSZCZYK M., SKIBNIEWSKI F.: Technika bezkontaktowego monitorowania parametrów życiowych z wykorzystaniem radaru Dopplerowskiego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,57-64.
 13. RÓŻANOWSKI K., SKIBNIEWSKI F., OLIWA D., TARNOWSKI A.: Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania reakcji emocjonalnych podczas realnego lotu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,3,16,241-256.
 14. RYLSKI M., Walecki J.: Bezpośrednie obrazowanie wyników leczenia ukierunkowanego na zahamowanie funkcji receptora czynnika wzrostu naskórka (EGFR) w chorobach nowotworowych. Onkologia w praktyce klinicznej, 2010, 6,278-282.
 15. SKRZYPKOWSKI A.: Aktywizacja seniorów lotnictwa jako operatorów samolotów bezzałogowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,2,16,151-167.
 16. SKRZYPKOWSKI A.: Dynamika narządu żucia kosmonautów, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,3,16,267-279.
 17. SKRZYPKOWSKI A.: Sprawozdanie z walnego zgromadzenia sprawozdawczo- wyborczego członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej .Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16, 83-87.
 18. SKRZYPKOWSKI A.: Zastosowanie symulatorów w aspekcie medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,39-46.
 19. Szczepaniak Z., Sędek E., Łuszczyk M., GAŹDZIŃSKA A., RÓŻANOWSKI K., Pawelec M.: Wybrane problemy nieinwazyjnej techniki mikrofalowej do pomiaru zmian glikemii człowieka w aspekcie monitorowania sprawności psychofizjologicznej. Elektronika -Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2010, 8, 143-15.
 20. Talarowska M., Florkowski A.: Macander M., Gałecki P.: Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2010, 5, 3-4.
 21. TERELAK J., Stefańczyk A.: Osobowość według “Wielkiej Piątki” a style radzenia sobie ze stresem u kontrolerów ruchu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,2,16,131-140.
 22. TRUSZCZYŃSKI O., BIERNACKI M.: Skalowanie czynnika ludzkiego w wypadkach lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,27-37.
 23. TRUSZCZYŃSKI O., WOJTKOWIAK M., KOWALCZUK K., BIERNACKI M., LEWKOWICZ R.: Percepcja wzrokowa u pilotów w warunkach niedotlenienia wysokościowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,2,16,141-149.
 24. Wochyński Z., Szelągowski A., Kłossowski M.: Zastosowanie lotniczo-syntetycznego testu sprawnościowego dla potrzeb selekcji kandydatów do Wyższej Szoły Oficerskiej Sił Powietrznych na samoloty wielozadaniowe typu F-16. Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,4,16,309-320.
 25. WYLEŻOŁ M.: Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - Postępy 2010. Medycyna Praktyczna, 2010, 2,23-32.
 26. WYLEŻOŁ M.: Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - postępy 2009. Medycyna Praktyczna Chirurgia, Warszawa 2010,2, 16,
 27. ZAKRZEWSKA E.: Orzecznictwo lotniczo-lekarskie i działalność GWKLL. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,2,16,169-180.
 28. ZAKRZEWSKA E.: Promocja zdrowia wojskowego personelu lotniczego w programie działalności GWKLL WIML w latach 1996-2002. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,3,16,281-286.
 29. ZAKRZEWSKA E., MARKIEWICZ L.: Wspomnienie o ppłk w st. spocz. doc.dr.hab.n.med.Lucjanie Golcu (1930-2010). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010,1,16,89-98.
 30. ZIELIŃSKI P.: Schemat powtarzanych pomiarów w ujęciu analizy wielopoziomowej - hierarchiczny model liniowy jako alternatywa dla analizy wariancji z powtarzanym pomiarem. Psychologia Społeczna, 2010, 2-3,16-22.
 31. ZIELIŃSKI P., BIERNACKI M.: Analiza psychometryczna polskiego przekładu narzędzia do subiektywnej oceny obciążenia zadaniowego NASA-TLX. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010, 3, 16, 219-239.

C. PUBLIKACJE DRUKOWANE W INNYCH CZASOPISMACH

 1. PROST M.: Leczenie chirurgiczne pierwotnej jaskry wrodzonej i młodzieńczej. Ophthalmology. Zeszyt Specjalny, 2010,VI,29-36.

D. AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM

 1. TARNOWSKI A.: Pamięć robocza i mechanizmy kontroli ruchów oka, Instytut Psychologii PAN, 2010, 1-184.
 2. WYLEŻOŁ M., Paśnik K.: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki Medycyna Praktyczna , Warszawa, 2010. Wydawnictwo Dydaktyczne

E. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU ANGIELSKIM

 1. KOWALSKI W.: Atmospheric Pressure (Increase and Decrease) [W:] Handbook of Occupational Safety and Health pod red. D. Koradeckiej, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, 347-356.

F. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. DĘBIŃSKI W., Knap J.P., Kitajewska K., Świątecka A., Czyrznikowska A., Kucharska I.: Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych [ W:] Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010 pod red. J. Konieczny. Garmond Oficyna Wyd., Poznań 2010, 185-201.
 2. DĘBIŃSKI W., Kucharska I. : Regulacje prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w Polsce [W:] Epidemiologia w zdrowiu publicznym pod red. J. Bzdęga, A.Gębska-Kuczerowska. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich - PZWL , Warszawa 2010,353-382.
 3. KLUKOWSKI K., Lewicki R., MARKIEWICZ L.: Medycyna sportowa, medycyna aktywności fizycznej [W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki pod red.K.S. Klukowskiego, T.1, Wydawnictwo Dydaktyczne AWF, Warszawa 2010, 11-16.
 4. KULIŃSKI J.: Wybrane zagadnienia okulistyczne w sporcie[ W:] Medycyna Sportowa pod red. K.S.Klukowskiego, Medical Tribune, 2010, 205-210.
 5. KULIŃSKI J., PROST M., STASIAK K., JEZIERSKI M.: Okulistyka i sprawność widzenia w sporcie[W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki pod red.K.S. Klukowskiego, T.1, Wydawnictwa Dydaktyczne AWF, Warszawa 2010,210-236.
 6. Kobos Z., TRUSZCZYŃSKI O.: Niepełnosprawność a coping poprzez sport [W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogikipod red.K.S. Klukowskiego, Wydawnictwo Dydaktyczne AWF, Warszawa, 2010,237-241.
 7. KWARECKI K., MARKIEWICZ L.: Medycyna lotnicza [W:] Patofizjologia pod red. S.Maśliński, J.Ryżewski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich – PZWL, Warszawa 2010,992-998.
 8. ŁASZCZYŃSKA J.: Wybrane zagadnienia termoregulacji w wysiłku fizycznym [W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki pod red.K.S. Klukowskiego, Wydawnictwo Dydaktyczne AWF, Warszawa 2010,7-14.
 9. MARKIEWICZ L.: Działanie czynników środowiskowych [W:] Patofizjologia pod red. S.Maśliński, J.Ryżewski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich - PZWL , Warszawa 2010,971-984.
 10. PROST M.: Urazy oczu [W:] Medycyna Sportowa pod red. K.S.Klukowskiego, Medical Tribune, 2010,205-211.
 11. PROST M., Bieniek .: Wybrane problemy okulistyczne w tropiku [ W:] Problemy zdrowotne w tropiku pod red. R.Olszańskiego, WIM, Warszawa, 2010, 12-18.
 12. TARNOWSKI A., TRUSZCZYŃSKI O.: Dylematy sportu osób niepełnosprawnych [W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki pod red.K.S. Klukowskiego, Wydawnictwo Dydaktyczne AWF, Warszawa 2010,200-204.
 13. TRUSZCZYŃSKI O., Jasiński T.: Psychologiczne aspekty dużych imprez sportowych[ W:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki pod red.K.S. Klukowskiego, Wydawnictwo Dydaktyczne AWF, Warszawa, 2010, 242-247.

     

Go to top