Obowiązek w zakresie mierzenia temperatury i wypełniania ankiet

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa telefon 22 261 852 601, e-mail:wiml@wiml.waw.pl (dalej „Instytut”)
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iodo@wiml.waw.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. Zgodnie z art. 9 ust 2 lit. i w niezbędnym zakresie ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa w tym art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.
  3. W celu dochodzenia roszczeń lub obrony dochodzenia przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust 1 lit f RODO) - przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Informacje o wymogu podania danych:Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, wobec której realizujemy cele opisane w pkt 3.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanieW oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od WIML dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Może także Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec WIML sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.Dostęp do danych stanowiących dokumentację medyczną następuje na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.Pacjent ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii osoby wykonującej zawód medycznych, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.Pacjent nie ma prawa żądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez WIML w ramach dokumentacji medycznej oraz w związku przetwarzaniem danych osobowych w dziedzinie zdrowia publicznego (artykuł 17 ust. 3 lit. b) i c) RODO).
 8. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Słowniczek:RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.);Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.);Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej – ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U.  poz. 2217 ze zm.). Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.);Ustawa o służbie medycyny pracy – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 poz. 1155 ze zm.)Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

     

Go to top