RODO - Obowiązek informacyjny umowa cywilnoprawna (osoba fizyczna)

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, tel:. 22 261 852 601, e-mail: wiml@wiml.waw.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@wiml.waw.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia/o dzieło/inna* i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej w sprawach związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 c) RODO).
 5. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Instytut, którym jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Instytut w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa – w szczególności Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie, w jakim Instytut realizuje swoje obowiązki prawne, podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym.  W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy.
 9. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 10. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
 11. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     

Go to top