RODO - Obowiązek informacyjny wobec usługobiorcy WIML

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, tel:. 22 261 852 601, e-mail: wiml@wiml.waw.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@wiml.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy i odbywa się na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z realizacją przez WIML zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej w sprawach związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 c) RODO).
 6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WIML, którym jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) lub też realizacja zadań statutowych WIML w szczególności prowadzenie szkolenia specjalistycznego i kształcenia ustawicznego podyplomowego na potrzeby medycyny lotniczej i medycyny transportu.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Instytut w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym, podmiotom, które sfinansowały realizowane przez WIML świadczenie np. kurs, szkolenie, warsztaty, szkolenia specjalistyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy, a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w sytuacji, gdy przepisy prawa taki okres wyznaczają.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

     

Go to top