Posiedzenie Rady Naukowej WIML - grudzień 2022 r.

 

W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, pierwsza część posiedzenia była poświęcona bieżącym sprawom naukowym Instytutu. Członkowie Rady Naukowej dokonali wyboru recenzentów oraz promotorów i promotorów pomocniczych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora nauk medycznych prowadzonych w WIML. Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą wykazu dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego w postępowaniach doktorskich prowadzonych w Instytucie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas drugiej części posiedzenia Główna Księgowa WIML przedstawiła korektę do planu finansowego na 2022 rok oraz propozycję planu finansowego na 2023 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Członków Rady.

Następnie, Zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych zaprezentował stan realizacji „Kierunkowego planu tematycznego badań naukowych i prac rozwojowych na rok 2022” oraz propozycję planu na kolejny rok. Kierunkowy plan tematyczny na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Naukowej.

Następne posiedzenie Rady Naukowej WIML zostało zaplanowane na dzień 1 marca 2023 r.

PB, WIML
fot. ISz, WIML

Go to top