POSTĘPY MEDYCYNY LOTNICZEJ

ISSN 1641-6767


Informacje dla autorów

Redakcja Postępów Medycyny Lotniczej publikuje prace awansowe (doktorskie i habilitacyjne), prace poglądowe oraz monograficzne cykle prac z medycyny lotniczej, fizjologii stosowanej, psychologii lotniczej i bioinżynierii.

Do redakcji należy przesłać 1 kopię wydruku oraz plik zapisany w programie Microsoft Word.

Materiał przekazany do redakcji powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko autora (ów);
  • Tytuł pracy;
  • Właściwą treść pracy z zaznaczeniem miejsca umieszczenia tabel i rycin;
  • Piśmiennictwo ułożone według liczby porządkowej, w alfabetycznym układzie nazwisk autorów. Cytowane piśmiennictwo należy ograniczyć do pozycji najnowszych; opis artykułu z czasopisma: winien zawierać: nazwisko(a) i inicjały imion autora, pełny tytuł pracy, skrót czasopisma (wg. Index Medicus), rok wydania, numer tomu, strony, opis książki: powinien zawierać nazwisko Autora(ów), inicjały imienia, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania, opis rozdziału z książki: nazwisko autora(ów) rozdziału, inicjały imienia, tytuł rozdziału, w: nazwisko autora(ów) książki (redaktora), inicjały imienia, tytuł książki, numer tomu, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania;
  • e-mail lub numer faxu i adres do korespondencji służbowej.

Prace dotyczące badań prowadzonych na ludziach lub zwierzętach muszą mieć dołączoną kserokopię akceptacji właściwej Komisji Etycznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych poprawek i uzupełnień, nie mających wpływu na treść merytoryczną.


Adres redakcji:

ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa


 

     

     

Go to top