Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2006 r.

1.A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. Goodman L., Grosman-Rimon L., MIKULISZYN R. : Carotid sinus pressure changes during push-pull maneuvers. Aviation, Space and Environmental Medicine,2006,77,921-928.
 2. Petricek I., PROST M., Popova A. : The differential diagnosis of red eye: A survey of medical practitioners from Eastern Europe and the Middle East. Ophthalmologica. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2006,4,220,229-237.

1. B. PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH LUB CZASOPISMACH POLSKICH

 1. BŁAŻUCKA A., MROCZEK M., MAKSYMIUK G.: Neurologiczne powikłania cukrzycy, a stężenie hemoglobiny glikolowanej w świetle współczesnych badań. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,4,355-368.
 2. DEC S.: Badania mózgowych potencjałów wywołanych ujawnianych stymulacją monitorami: LCD i standardowym (katodowym) oraz lampą błyskową. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,2,149-155.
 3. DEC S.: Problem oceny drżeń fizjologicznych w badaniach okresowych personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,2,137-147.
 4. DEC S., MISZCZAK J.: Wpływ znaczeniowej i energetycznej składowej bodźca wzrokowego na aktywność bioelektryczną mózgu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,1,9-20.
 5. DĘBSKA A.: Sprawozdanie z IV Konferencji „Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia. Makro i mikroelementy-pierwiastki zdrowia”. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,1,87-88.
 6. Dunicz M., TARNOWSKI A.: Badanie wpływu nastawienia na siłę złudzenia Műllera-Lyera. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,1,27-40.
 7. GAŹDZIŃSKA A., KŁOSSOWSKI M.: Analiza wpływu różnych czynników na zjawisko nadwagi i otyłości u personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 125-135.
 8. GĄSIK M., STASIAK K., KOWALCZUK K.: System szkolenia i treningu widzenia nocnego w WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3, 279-289.
 9. GOLEC L.: Dysocjacja hemoglobiny krwi. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3, 249-255.
 10. GOLEC L.: Jeszcze o historii medycyny lotniczej w Polsce. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 4, 382-385.
 11. GOLEC L.: Napoleon Cybulski (110 lat od odkrycia adrenaliny). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2006,1,95-96.
 12. GOLEC L.: Planowanie i praca w nauce. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3, 305-309.
 13. JASIŃSKI T., Szarszewska M.: Pomiar zachowań zdrowotnych u nauczycieli wychowania fizycznego według – IZZ Zygfryda Juczyńskiego. Humanizacja Pracy, 2006, 1-2, 75-83.
 14. KACZOROWSKI Z., STABLEWSKI R.: Ocena badań kwalifikacyjnych elektronystagmograficznych u kandydatów do lotnictwa. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3, 239-247.
 15. KOBOS Z.: Psychologia zdrowia i jej wymiary. Polish Hyperbaric Research, 2006,4, 25-29.
 16. KOBOS Z., Olszański R.: Ryzyko zawodowe a celowa działalność na morzu. Polish Hyperbaric Research, 2006,4, 21-24.
 17. KOPKA L., ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Advanced coronary atherosclerosis in young pilot of supersonic planes. Case Reports & Clinical Practice Review, 2006, 7, 87-91.
 18. KOPKA L., ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Niema choroba wieńcowa u pilotów Polskich Sił Powietrznych w ocenie retrospektywnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 4, 323-333.
 19. KOPKA L., ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Odruchowa hiperparasympatykotonia u kandydata do szkolenia lotniczego w aspekcie elektrofizjologicznym i orzeczniczo-lekarskim. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 1, 41-47.
 20. KOWALCZUK K.: Zastosowanie wirówki przeciążeniowej do demonstracji dezorientacji przestrzennej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 113-124.
 21. ŁASZCZYŃSKA J.: Sprawność psychofizyczna ustroju jako podstawa efektywnego i bezpiecznego wykonywania zadań wojskowych w gorącej strefie klimatycznej. Lekarz Wojskowy, 2006, 3, 229-231.
 22. ŁASZCZYŃSKA J.: Szkolenie praktyczne pilotów w zakresie nagłej zmiany ciśnienia barometrycznego a ryzyko wystąpienia wysokościowej choroby dekompresyjnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 1, 49-63.
 23. MARKIEWICZ L., Święcicki W., ZAKRZEWSKA E.: Zarys historii Zakładu Higieny i Bezpieczeństwa Lotów WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3, 291-300.
 24. MATYSIAK E.: Termograficzna ocena działania bupiwakainy podanej do przestrzeni podpajęczynówkowej (opis przypadku). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 157-164.
 25. MIKULISZYN R.: Sprawozdanie z 52 Konferencji Niemieckich Wojskowych Lekarzy Lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2006, 3, 301-302.
 26. MIKULISZYN R., STEĆ M.: Bezpilotowe statki latające: wyzwanie dla medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2006, 2, 165-172.
 27. MIKULISZYN R., TARNOWSKI A., BIERNACKI M.: Push-pull centrifuge training for the polish pilots: two years’ experience. Journal of Gravitational Physiology, 2006, 1,173-174.
 28. Mikulski T., TOMCZAK A., Lejk P., Klukowski K.: Influence of ultra long exercise and sleep deprivation on physical performance of healthy men. Medicina Sportiva, 2006, 4, 98-101.
 29. Piotrowski Z., RÓŻANOWSKI K.: Efektywna metoda korelacyjnego wyznaczania częstotliwości skurczów serca dla sygnału EKG oraz Referencyjnego Wzorca Kumulowanego zespołu PQRTS. Prace Naukowe. Elektronika, 2006,157,83-91.
 30. RÓŻANOWSKI K., DZIUDA Ł., SKIBNIEWSKI F.: Wielokanałowy system rejestracji sygnałów fizjologicznych i środowiskowych w warunkach realnego lotu” Ventus”. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,4,397-409.
 31. SKRZYPKOWSKI A.: Etyka przełomu XX i XXI wieku, czyli bioetyka. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,4,369-378.
 32. SKRZYPKOWSKI A.: Możliwość wykorzystania stomatologicznych zdjęć pantomograficznych w diagnostyce osteoporozy. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 3,257-264.
 33. SKRZYPKOWSKI A.: Objawy oraz czynniki sprzyjające niektórym chorobom jamy ustnej. Stomatologia Współczesna, 2006,1,12-19.
 34. SKRZYPKOWSKI A.: Stomatologiczne problemy dotyczące wojsk szybkiego reagowania. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,1,21-26.
 35. STEĆ M., MIKULISZYN R.: Działalność grupy zabezpieczenia medycznego w składzie IV zmiany PKW w Iraku. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,3,273-277.
 36. TRUSZCZYŃSKI O., BIERNACKI M.: Zarządzanie Zasobami Załogi (Crew Resource Management) a efektywność wykonywania zadań lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,4,335-354.
 37. WOJTKOWIAK M., Albery W., Bolia A., DOMIN A.: Badania porównawcze ubiorów przeciwprzeciążeniowych w wirówce polskiej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,3,227-238.
 38. WOJTKOWIAK M., TRUSZCZYŃSKI O., KOWALCZUK K.: Set of exercises increasing acceleration tolerance in the high performance aircraft. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2006, 4,113-118.
 39. ZAKRZEWSKA E.: Zasłużeni dla WIML: ppłk dr n. med. Zbigniew Ludwik Dziuk. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006,1,75-86.
 40. ZAKRZEWSKA E., WINNICKI L.: Zasłużeni dla WIML: płk dr n.med. Romuald Dąbrowa. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2006, 2, 187-199.
 41. ZAWADZKA –BARTCZAK E.: Sprawozdanie z 2 Międzynarodowej Konferencji „Grawitacja i układ sercowo-naczyniowy”. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 205-206.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH

 1. KOWALCZUK K., TRUSZCZYŃSKI O.: Edukacyjna rola medycyny lotniczej w kształceniu pilotów Sił Zbrojnych. Przegląd Sił Powietrznych, 2006, 2, 30-36.
 2. TRUSZCZYŃSKI O., BIERNACKI M.: Szkolenia CRM i ORM - różne perspektywy wspólny cel. Przegląd Sił Powietrznych,2006, 8, 24-31.

2. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

2A. AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. GOLEC L., Golec W.: Słownik terminologiczny medycyny lotniczej i medycyny wysokogórskiej. Postępy Medycyny Lotniczej, 1006, 1,1-173.

2B. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU INNYM

 1. JASIŃSKI T., Cieślak H., Budzis E. : Ocena rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej dziewcząt w wieku dorastania o zróżnicowanej aktywności ruchowej W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Phisical Training and Sports pod red. Yermakov S., Charków, Ukraina, 2006, 5, 146-152.
 2. JASIŃSKI T., Florczak J. : Efektywność zabaw i gier ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Phisical Training and Sports pod red. Yermakov S., Charków, Ukraina, 2006, 2, 136-141. 2006 2 T 2
 3. JASIŃSKI T., Gzel J.E.: Sprawność fizyczna młodzieży a status społeczny w grupie rówieśniczej. W: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Phisical Training and Sports pod red. Yermakov S., Charków, Ukraina, 2006,1, 144-151.

2C. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. BIERNACKI M. : Psychologiczne przygotowanie człowieka do działania w warunkach ekstremalnych. Aspekt szkoleniowy. W: Postępy Medycyny Lotniczej 2006, 2, 63-69.
 2. BIERNACKI M., TARNOWSKI A., TRUSZCZYŃSKI O. : Ryzyko w zadaniach lotniczych i metoda jego optymalizacji - ORM (Operational Risk Management) W: Psychologia zachowań ryzykownych pod red. Goszczyńska M., Studenski R. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2006, 239-261.
 3. JANICKI A.: Patofizjologiczne uwarunkowania akcji ratunkowych W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 29-40.
 4. Klonowska M., TARNOWSKI A., TRUSZCZYŃSKI O. : Związki temperamentu z funkcjonowaniem pilota w warunkach stresu informacyjnego i w sytuacji hipertermii W: Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych pod red. J.F.Terelak. Wydawnictwo ATK, Warszawa 2006.
 5. Klukowski K., Mazurek K., KOWALSKI W. : Ograniczenia sprawności psychofizycznej żołnierzy wykonujących zadania w skrajnych warunkach termicznych środowiska W: Trening militarny żołnierzy pod red. Chodała A., Klimczak J., Rakowski A.. Wyższa Szkoła Policji, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2006, 10, 49-59.
 6. Kłos A., Bertrandt J., BIENIEK R., KOBOS Z. : Ocena stanu odżywienia oraz wydatku energetycznego związanego z treningiem kadry WP w skokach spadochronowych W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 183-189.
 7. KULIŃSKI J.,PROST M., LATEK-NAJDER M., STASIAK K., JEZIERSKI M.: Ocena sprawności widzenia w hipoksji normobarycznej na podstawie badań barw i czułości kontrastu W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 191-198.
 8. STASIAK K., PROST M., KULIŃSKI J., JEZIERSKI M.: Sprawność wzrokowa w czasie posługiwania się goglami do nocnego widzenia W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 199-209.
 9. TARNOWSKI A. : Intencjonalne i odruchowe mechanizmy percepcji W: Aranowska, Goszczyńska (red.) Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Wydawn. UKSW, 2006.
 10. TARNOWSKI A. : Krytyczna częstotliwość migotania jako miara oceny zmęczenia a ryzyko błędów operatorskich. W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 103-109.
 11. TOMCZAK A. : Trening fizyczny pilotów wojskowych w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych W: Trening militarny żołnierzy pod red. Chodała A., Klimczak J., Rakowski A.. Wyższa Szkoła Policji, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2006, 10, 161-168.
 12. TOMCZAK A., Chodała A.: Związek kompetencji psychomotorycznych do walki o przetrwanie mierzonych „ wielobojem survivalowym” z wynikami testów sprawności fizycznej ogólnej żołnierzy W: Trening militarny żołnierzy pod red. Chodała A., Klimczak J., Rakowski A.. Wyższa Szkoła Policji, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2006, 10, 98-105.
 13. TOMCZAK A.,KOBOS Z., Chodała A., Drewniak L. : Analiza porównawcza deklarowanego poziomu zachowania się w sytuacjach zagrożenia polskich pilotów wojskowych na tle innych grup zawodowych i społecznych W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 111-218.
 14. TRUSZCZYŃSKI O. : Psychologia terroryzmu W: Postępy Medycyny Lotniczej, 2006, 2, 51-55.
 15. WOJTKOWIAK M., JASIŃSKI T. : Przygotowanie fizyczne pilotów wojskowych w aspekcie tolerancji na przyspieszenia W: Trening militarny żołnierzy pod red. Chodała A., Klimczak J., Rakowski A.. Wyższa Szkoła Policji, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2006, 10, 119-127.

2. D. REDAKCJA MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO

 1. ŁASZCZYŃSKA J. : Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2006, 2.

     

Go to top