Regulamin Biblioteki Naukowej

 Regulamin Biblioteki Naukowej
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
dotyczący korzystania ze zbiorów bibliotecznych

I.

Biblioteka Naukowa zwana dalej Biblioteką jest instytutową jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych i usługowych. Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej przede wszystkim dla potrzeb naukowych Instytutu, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

II.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

III.

Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

 • w czytelni;
 • poza Biblioteką przez wypożyczenia do domu;
 • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne w czytelni.
IV.
 1. Wypożyczać wydawnictwa poza obręb biblioteki mogą:
  • kadra i pracownicy Instytutu WIML;
  • Instytucje naukowo-badawcze i pracownicy naukowi spoza Instytutu na podstawie rewersu międzybibliotecznego innej biblioteki naukowej;
  • Studenci uczelni wyższych na podstawie rewersu międzybibliotecznego biblioteki swojej uczelni.
 2. Zainteresowani czytelnicy spoza WIML, nie posiadający rewersu międzybibliotecznego, mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu - w czytelni.
 3. Pracownicy Instytutu zapisywani są do Biblioteki na podstawie dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w Instytucie.
 4. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych odbywa się wyłącznie na imienną kartę czytelniczą, z datą wypożyczenia i podpisem.
 5. Na imienną kartę czytelnika nie może wypożyczać inny czytelnik. Biblioteka nie zakłada kart zbiorowych.
V.
 1. Terminy zwrotu wypożyczonych woluminów:
  • wydawnictwa importowane - 4 tygodnie;
  • wydawnictwa krajowe - 6 tygodni,
  • roczniki czasopism - 2 tygodnie, a ostatnie numery czasopism tylko na miejscu w czytelni.
 2. Po upływie tego terminu czytelnik jest zobowiązany zwrócić wydawnictwa do biblioteki.
 3. Istnieje możliwość prolongaty okresu wypożyczenia po upływie każdego kolejnego terminu zwrotu, jeżeli nikt inny danego wydawnictwa nie zamówił.
 4. Przesunięcia terminu zwrotu udziela się przy równoczesnym okazaniu wydawnictwa wypożyczonego.
 5. W przypadku dużego zainteresowania określonym tytułem Biblioteka prosi o jego zwrot przed upływem obowiązującego terminu zwrotu.
 6. Biblioteka może ze względów służbowych zażądać zwrotu wydawnictw przed upływem wyznaczonego terminu.
VI.
 1. Maksymalna ilość zbiorów wypożyczonych poza obręb Biblioteki:
  • Pracownicy WIML - 5 do 7 woluminów;
  • Inni czytelnicy i instytucje - 3 woluminy.
 2. Za wypożyczone wydawnictwa czytelnik ponosi odpowiedzialność osobiście.
 3. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz wydawnictw z księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii, podręczników, wydawnictw zastrzeżonych.
 4. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne dla pracowników Instytutu. Zgłaszający się w tej sprawie czytelnik zobowiązany jest podać ścisłe dane bibliograficzne. Maksymalna ilość jednorazowo zgłoszonych pozycji - 3 woluminy.
 5. Czytelnicy mogą otrzymać kserokopię interesujących ich materiałów.
VII.
 1. W przypadku zagubienia wydawnictwa, czytelnik jest zobowiązany zwrócić inny egzemplarz tego samego wydawnictwa lub inne wydawnictwo, które bibliotekarz uzna za równowartościowe lub wpłacić do kasy wartość antykwaryczną zagubionego wydawnictwa.
 2. Jeśli zagubione pozycje są niedostępne na rynku księgarskim, a są cennymi zbiorami, czytelnik zobowiązany jest do sporządzenia reprografii tych dzieł. Jeśli czytelnik nie posiada możliwości wykonania reprografii zagubionych tytułów i zleca to Bibliotece, to tym samym zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania tej operacji. Opłata następuje z góry.
 3. W przypadku zagubienia szczególnie cennych zbiorów, kwestię rekompensaty powołana Komisja Biblioteczna może rozpatrywać w oddzielnym trybie.
 4. W przypadku uszkodzenia wydawnictwa lub jego zniszczenia, czytelnik ponosi koszty naprawy.
VIII.
 1. W razie przeniesienia lub rozwiązania stosunku służbowego, pracownika obowiązuje rozliczenie się z Biblioteką WIML na zasadzie karty obiegowej wydanej pracownikom przez Dział Personalny WIML.
 2. Czytelników, którzy udają się na staż zagraniczny na okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązuje zwrot wszystkich wypożyczonych woluminów.
 3. Czytelnicy wybierający się na urlop bezpłatny, wychowawczy na okres dłuższy niż dwa miesiące, obowiązuje zwrot wszystkich wypożyczonych woluminów.
IX.
 1. Użytkownicy obowiązani są zachować się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.
 2. Garderobę wierzchnią, teczki i torby należy zostawić w szatni.
 3. Wnoszący własne książki do czytelni zobowiązani są okazać pracownikowi Biblioteki.
 4. Czytelnik ma obowiązek do zapoznania się z regulaminem biblioteki.
 5. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, upoważnia Bibliotekę do odmowy dalszego wypożyczania aż do chwili wyrównania zaległości, lub może być czasowo lub na stałe pozbawiony korzystania z usług biblioteki.
X.

Czytelnicy mający dostęp do Internetu mają możliwość sprawdzania stanu wypożyczeń swojego konta bibliotecznego.

     

Go to top