WIML to miejsce gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością

 

Przed osiemdziesięciu sześciu laty, 7 stycznia 1928 r. na bazie istniejącego Wydziału Lotniczo-Lekarskiego i Samodzielnego Referatu Lotniczej Służby Zdrowia powstało Centrum Badań Lotniczo-lekarskich (CBLL). W jego skład wchodziło piętnaście osób z czego dziewięciu lekarzy. Jednocześnie przy Centrum powstała Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska.

Do zadań Centrum należało: prowadzenie badań lotniczo-lekarskich personelu latającego wojskowego i cywilnego (badania wstępne, okresowe i okolicznościowe); opracowanie metody badań orzeczniczych; prace naukowo-badawcze z zakresu fizjologii i higieny lotu, opracowanie osobistego wyposażenia pilota, profilaktyka zdrowotna personelu latającego; szkolenie cywilnych i wojskowych lekarzy lotniczych oraz oficerów pionu dowódczego i instruktorów pilotażu. Centrum ściśle współpracowało z Instytutem Technicznym Badań Lotniczych oraz z innymi placówkami Wojskowej Służby Zdrowia i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo miało ono swoją siedzibę na terenie Szpitala Ujazdowskiego i korzystało z jego urządzeń. W grudniu 1928 roku przeniosło się do specjalnie przygotowanego gmachu przy ul. Rakowieckiej 2/4.

1 sierpnia 1936 roku Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich, tzw. “Cebula”, została przemianowana na Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa (IBLL). W Instytucie badano kandydatów do lotnictwa wojskowego i cywilnego, z czego dużą grupę stanowili kandydaci na radiooperatorów, mechaników pokładowych, pilotów szybowcowych i skoczków spadochronowych. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Instytutu. Podczas wojny pracownicy pracowali na terenie Europy w szpitalach wojskowych, komisjach lotniczo-lekarskich, laboratoriach. Po wojnie w 1946 roku z połączenia Laboratorium Fizjologii i Higieny Lotniczej oraz Szpitala Lotniczego z Otwocka powstała placówka lotniczo-lekarska pod nazwą Centralne Laboratorium Medycyny Lotniczej ze Szpitalem, które w 1947 r. przekształcone zostało w Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich (CIBLL) z siedzibą w Warszawie. Z pionu badawczego Centralnego Instytutu Badań Lotniczo-Lekarskich utworzono Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy i Doświadczalny Medycyny Lotniczej. Instytut miał wiele pracowni, takich jak: Higieny Lotniczej, Fizjologii Lotniczej, Psychologii, Hematologii, Biochemii, Wypadków Lotniczych oraz Oddział Komór Niskich Ciśnień, a także pojedyncze pracownie kliniczne. Po jego reorganizacji w 1958 roku zmienił nazwę na Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML).

W 1960 roku została ukończona budowa kilku nowoczesnych gmachów przy ul. Krasińskiego 54 w Warszawie, gdzie przeniesiono WIML i gdzie ma siedzibę do dziś.

W 2011 oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. W WIML opracowane zostały unikalne systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami. Nowe zespoły badawcze pracują nad technologią mikrosensoryczną oraz bezkontaktowymi czujnikami parametrów psychofizjologicznych.

WIML kontynuuje dorobek i tradycje CBLL. Realizuje, adekwatnie do wymagań czasu, kompleksowe działania w zakresie polskiej medycyny lotniczej i ochrony zdrowia. Prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciw przeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą. W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GIRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta. Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia WIML doprowadził do 106 wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA. Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane różnych źródeł zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu. WIML świadczy usługi zarówno dla wojskowej jak i cywilnej służby zdrowia.  

Jestem równolatkiem WIML - Prof. Mieczysław Wojtkowiak o WIML

Urodziłem się w roku powstania naszego Instytutu. Być może ten zbieg okoliczności sprawił, że od 1957 roku jestem związany z WIML, który pozwolił mi spełnić moje marzenia. W Instytucie przeżyłem niezwykłe chwile. Brałem udział w pracach nad budową jednej z najnowocześniejszych wirówek, przygotowaniach do lotu pierwszego polskiego astronauty, badaniach nad bezpieczeństwem polskich lotników, jakże zasłużonych dla ojczyzny. WIML zyskał uznanie w kraju i zagranicą. Dlatego życzyłbym sobie, aby dorobek mojego pokolenia został w pełni wykorzystany, a doświadczenia lotnicze i naukowe były kontynuowane, żeby WIML rozkwitł jeszcze bardziej i zyskał odpowiednią rangę w społeczeństwie, na jaką w pełni zasługuje.

     

Go to top