Przewody doktorskie otwarte do 30 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, termin realizacji niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych tzw. „starym trybem”, tj. na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, został przedłużony do dnia 31 grudnia 2024 r.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) w postępowaniach o awans naukowy obowiązują przejściowo dotychczasowe przepisy. Zgodnie z art. 179 ust. 1-5 powyższej ustawy:

 1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia wżycie ustawy [1 października 2018 r.], o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, tzn. zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818 z późn. zm.).
 2. W okresie od dnia wejścia wżycie ustawy [1 października 2018 r.], o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
 3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia wżycie ustawy [1 października 2018 r.], o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, tzn. zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818 z późn. zm.).
 4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.
 5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), termin zakończenia przewodów doktorskich otwartych do dnia 30 kwietnia 2019 r. (na starych zasadach), został przedłużony do dnia 31 grudnia 2022 roku, (cyt.): „Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179: 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się”.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dyrektorowi WIML wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (zał. 1), do którego załącza:

 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł zawodowy,
 • propozycję tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

Kandydat może też załączyć:

 • opinię opiekuna naukowego na swój temat bądź opinię innej osoby, która wyraża wolę pełnienia roli promotora w przewodzie doktorskim Kandydata,
 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego. Certyfikat powinien być zgodny z wykazem (załącznik nr 1) zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261 z pózn. zm.).
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski,
 • konspekt rozprawy doktorskiej,
 • życiorys.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Doktorant zobowiązany jest także do uzupełnienia karty informacyjnej SYNABA, która pozwala na zasilenie danymi ogólnopolskiej bazy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Przed uzupełnieniem karty należy zapoznać się z obsługą programu (zakładka „Pomoc” –> „Pomoc do programu”). Instrukcja sposobu uzupełniania karty SYNABA dostępna jest na stronie internetowej Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl . Po wprowadzeniu danych plik z rozszerzeniem (.saj) należy zapisać na dysku, a następnie dołączyć do poczty i przesłać na adres synaba@opi.org.pl

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Tryb postępowania w przewodach doktorskich do 30.04.2019 r.
 Zał. 1 - wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego
 Zał. 2 - opinia promotora

 

  lek. Robert Drozdowski
Data otwarcia przewodu: 17.03.2017
Temat pracy: Prognozowanie wystąpienia nadciśnienia tętniczego u kandydatów na pilota wojskowego
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. med. Zbigniew Baj
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
   
  lek. Bartosz Wachulski
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Prognozowanie efektów chirurgii ratującej u chorych na raka krtani i gardła dolnego pierwotnie radykalnie leczonych radioterapią lub chemioterapią
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
 Promotor pomocniczy: dr n. med. Paulina Zielińska
   
  ppłk lek. stom. Remigiusz Budziłło
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Charakterystyka zaburzeń układu stomatognatycznego u pilotów wojskowych
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Chmielewski
   
  lek. Katarzyna Sowa
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej oraz mikrostruktury siatkówki u pilotów poddawanych przeciążeniom grawitacyjnym z wykorzystaniem wirówki przeciążeniowej
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
  streszczenie>>
Recenzje: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
prof. dr hab. n. med. Anna Święch
   
  lek. Elżbieta Zgnilec
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ operacji rynologicznych na funkcjonowanie wybranych struktur ucha środkowego
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Roman Stablewski
   
  lek. Katarzyna Kasperek-Walewska
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ materiałów biodegradowalnych na zapobieganie lateralizacji małżowiny nosowej środkowej po endoskopowych operacjach zatok przynosowych
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Roman Stablewski
   
   
   

 

 

     

Go to top