Posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - styczeń 2016 r.

W dniu 13 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WIML.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej WIML dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML. Po przedstawieniu porządku obrad nastąpiła uroczystość powołania nowych członków Rady Naukowej. Nominacje wręczył płk. dr Olaf Truszczyński, Dyrektor WIML. Do Rady Naukowej WIML powołani zostali prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho oraz (w kolejności alfabetycznej): dr hab. n. med. Mariusz Frączek, prof. WIML; dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML;  dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML i płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML.

Następnie Rada Naukowa przystąpiła do procedury wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Piotra Szenka oraz wyboru promotora jego pracy. Ta część obrad była prowadzona przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej WIML płk dr hab. n. med. Ewelinę Zawadzką-Bartczak, prof. WIML. W dwóch tajnych głosowaniach  opowiedziano się za otwarciem przewodu doktorskiego przez lek. Piotra Szenka i za wyznaczeniem na promotora pracy dr. hab. n. med. Mariusza Wyleżoła, prof. WIML.

W dalszej części obrad Rada Naukowa debatowała nad dokumentem „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań”. Dokument ten został przesłany do Dyrektora WIML celem uzupełnienia i wniesienia poprawek.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej WIML zaplanowano na dzień 3 lutego 2016 r.

fot. Izabela Szczepanik

Go to top