Ochrona danych osobowych

Obowiązki informacyjne

Prawa osoby, której dane dotyczą

Kontakt z Inspektorem ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@wiml.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

     

Go to top