Projekt Środowiskowy

 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od lipca 2017 r. realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego MILITARY-NPZ pn. "Ocena wpływu czynników szkodliwych na stan zdrowia żołnierzy zawodowych – lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk i ich rodzin w środowisku służby i życia".

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, których dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem głównym projektu jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego, wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania i rekreacji żołnierzy zawodowych – lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk i ich rodzin w środowisku służby i życia.  

Cele szczegółowe projektu to :

 • Klasyfikacja i topografia środowisk życia i służby żołnierzy zawodowych - lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk i ich rodzin.
 • Identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy i życia żołnierzy oraz ich rodzin.
 • Ocena  stopnia natężenia komponentów środowiskowych, które mogą wywierać potencjalnie niekorzystny wpływ na zdrowie żołnierzy zawodowych lotnictwa wojskowego oraz ich rodzin.  
 • Ocena stanu zdrowia populacji.
 • Propozycja działań profilaktycznych, ograniczających ryzyko zdrowotne związane z negatywnymi czynnikami środowiska służby i zamieszkania.
 • Ocena efektywności podjętych działań profilaktycznych.

Realizacja projektu obejmuje:

 • Opracowanie danych, dotyczących rozmieszczenia geograficznego jednostek lotniczych oraz miejsc zamieszkania żołnierzy zawodowych wojsk lotniczych oraz ich rodzin. 
 • Opracowanie danych źródłowych na temat zagrożeń środowiskowych, występujących na zidentyfikowanych obszarach. 
 • Opracowanie danych demograficznych badanej populacji 
 • Opracowanie i przeprowadzenie kwestionariusza, dotyczącego oceny: jakości życia i występowania chorób przewlekłych  w badanej populacji.
 • Wyłonienie grupy reprezentatywnej populacji oraz przeprowadzenie badań medycznych (w tym badania fizykalnego, badań laboratoryjnych i pracownianych oraz oceny psychologicznej) oraz ich analiza.

     

Go to top