Kierunki Prac Naukowych

Działalność naukowo-badawcza WIML, na którą składają się między innymi projekty naukowe, prace B+R, badania kliniczne, badania w ramach otwartych przewodów doktorskich oraz badania w ramach działalności statutowej, prowadzona jest w obszarze medycyny, w tym medycyny lotniczej, psychologii oraz inżynierii i informatyki biomedycznej.

Wiodące kierunki prac naukowych w WIML:

 • Prowadzenie badań podstawowych z zakresu fizjologii i psychologii dla potrzeb medycyny lotniczej.
 • Zastosowanie wybranych wskaźników psychofizjologicznych w ocenie zdolności personelu lotniczego do pracy w ekstremalnych warunkach środowiska lotu (tj. przyspieszenia, wibracje, hipoksja, niskie i wysokie temperatury, hałas, a także skojarzone działanie tych czynników).
 • Ocena przydatności symulatorów w prognozowaniu zdolności lotników do pracy w warunkach oddziaływania przyspieszeń.
 • Optymalizacja metod treningu pilotów w zakresie poprawy tolerancji organizmu na działanie przyspieszeń.
 • Wykorzystanie symulatorów lotniczych w selekcji, diagnostyce oraz szkoleniu personelu latającego i lekarzy lotniczych.
 • Kompleksowa ocena stanu zdrowia pilotów wojskowych i cywilnych.
 • Epidemiologia oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych występujących u personelu lotniczego.
 • Weryfikacja metod oceny sprawności narządu wzroku oraz słuchu i równowagi u pilotów w aspekcie doboru i kwalifikacji do pracy w lotnictwie.
 • Optymalizacja procesu orzecznictwa lotniczo-lekarskiego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz bieżących potrzeb lotnictwa wojskowego i cywilnego.
 • Profilaktyka bezpieczeństwa lotów oraz ocena udziału czynnika ludzkiego w występowaniu zdarzeń lotniczych.
 • Prowadzenie badań kierowców z wykorzystaniem symulatora samochodu ciężarowego pod kątem identyfikacji czynników podmiotowych oraz środowiskowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy.
 • Rozwój oraz optymalizacja metod pomiaru parametrów fizjologicznych w zmiennych warunkach środowiskowych, w tym między innymi w warunkach oddziaływania silnego pola elektromagnetycznego. 

     

Go to top