Izba Przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć: vacat
Telefon kontaktowy: +48 261 852 988

Izba Przyjęć czynna całą dobę przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza oraz zgłaszających się bez skierowania w stanach nagłego pogorszenia zdrowia.

Szanowni Pacjenci informujemy, że żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową obsługiwani są poza kolejnością (więcej...).

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, z póź. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Ogłoszenie o planowanym brakowaniu/niszczeniu dokumentacji medycznej (więcej...)
 
REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH CHORYCH W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCYNY LOTNICZEJ (więcej...)

 

Zalecenia dla Pacjentów w związku z planowymi przyjęciami
do szpitala Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML)

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną w najbliższym czasie hospitalizacją w WIML.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19.

Zalecenia dla Pacjenta:

1. Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala:

 • Unikaj miejsc publicznych, dużych skupisk ludzi oraz poruszania się środkami transportu publicznego,
 • Unikaj kontaktów z osobami spoza gospodarstwa domowego,
 • Jeśli to możliwe, pozostań w minimum 7-dniowej (optymalnie 14-dniowej) kwarantannie domowej,
 • Często dezynfekuj ręce,
 • Poinformuj telefonicznie personel szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (np. kaszlu, gorączki, duszności) lub o podejrzeniu kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 (koronawirusem).

2. W dniu zgłoszenia się do szpitala:

 • Przed wejściem do Izby Przyjęć zgłoś się na pomiar temperatury ciała oraz wypełnij ankietę zawierającą wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2,
 • Oczekuj na przyjęcie w Izbie Przyjęć w maseczce, zachowując co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób w poczekalni lub na zewnątrz szpitala,
 • O ile to możliwe, do szpitala zgłoś się bez osób towarzyszących.

3. Postępowanie po przyjęciu do Kliniki szpitala WIML:

 • Przygotuj maski chirurgiczne w ilości odpowiadającej liczbie dni zaplanowanego pobytu w szpitalu,
 • Maskę zakładaj każdorazowo w sytuacji:
  • gdy opuszczasz salę,
  • gdy w obrębie sali przebywasz w odległości mniejszej niż 1,5 m od innej osoby,
  • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę.
 • W trakcie pobytu w szpitalu ogranicz do niezbędnego minimum opuszczanie sali, a jeśli planujesz ją opuścić wówczas zakładaj maskę i dezynfekuj lub myj ręce.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Przy przyjęciu do klinik w trybie planowym pacjent zobowiązany jest posiadać:

 1. Skierowanie do szpitala oraz posiadaną dokumentację medyczną.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta.
 3. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne ważne 1 miesiąc i jego kserokopię np.:
 • Zaświadczenie z zakładu pracy
 • Zaświadczenie ZUS
 • KRUS
 • Legitymacja ubezpieczeniowa
 • ZUS RMUA
 • Legitymacja rencisty
 • Dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Legitymacja emeryta - ważna bezterminowo
 • Zaświadczenie z urzędu pracy - do końca terminu ważności
 • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji
 • Karta EKUZ

Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.
W przypadku przyjęcia w trybie nagłym dokument potwierdzający ubezpieczenie powinien być przedstawiony nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni po zakończeniu leczenia.

  4.  Piżamę, szlafrok, kapcie, przybory toaletowe, ręczniki, sztućce.

     

Go to top