RODO - Obowiązek informacyjny - monitoring

 1. W budynku Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny (dalej „Obiekt”)
 2. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone w Obiekcie.
 3. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, telefon: 22 261 852 601 e-mail: wiml@wiml.waw.pl  (dalej „Instytut”)
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@wiml.waw.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)
 6. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa dla osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym monitoringiem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. 
 8. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. W takim przypadku zapis udostępniany jest na wniosek tej osoby zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 7 tj. przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
 12. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     

Go to top