Klinika Otolaryngologiczna z Pracownią Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi

Kierownik Kliniki:

płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof WIML

Ordynator: dr n. med. Roman Stablewski
Pielęgniarka oddziałowa: lic. Anna Szczepańska
 

+48 261 852 885

e-mail:

laryngologia@wiml.waw.pl
lecznictwo@wiml.waw.pl

Starsi asystenci:

lek. Katarzyna Kasperek-Walewska
lek. Maciej Fus

Asystenci:

lek. Agnieszka Witkowska
lek. Aleksandra Bernat

Kierownik Pracowni Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi: dr n. med. Zbigniew Kaczorowski

 

Klinika Otolaryngologiczna w swej strukturze zawiera:

 • Oddział otolaryngologiczny
 • Pracownię diagnostyki narządu słuchu i równowagi
 • Poradnie specjalistyczne:
  • audiologiczną
  • otolaryngologiczną

PUNKT KONSULTACYJNY
Kliniki Otolaryngologicznej pokój nr 109
(windą z Izby Przyjęć na I piętro, potem w prawo od windy, za Laboratorium)

 Lekarz Termin konsultacji Numer telefonu Adres e-mail

lek. Aleksandra Bernat, pok. nr 102

wtorek 9.00-12.00 tel. 261 852 942 abernat@wiml.waw.pl

lek. Maciej Fus, pok. nr 137

czwartek 9.00-10.00 tel. 261 852 942 mfus@wiml.waw.pl

lek. Agnieszka Witkowska, pok. nr 137

piątek 9.00-11.00 tel. 261 852 915 awitkowska@wiml.waw.pl

lek. Katarzyna Kasperek-Walewska, pok. nr 137

piątek 10.00-12.00 tel. 261 852 915 -

Termin konsultacji należy każdorazowo ustalić telefonicznie z lekarzem

Osoby kwalifikowane do leczenia w Klinice Otolaryngologicznej WIML, zgłaszają się osobiście, z oryginałem  skierowania do szpitala od lekarza POZ lub lekarza specjalisty otolaryngologa oraz posiadanymi wynikami badań dodatkowych i inną posiadaną dokumentacją medyczną, do Punktu Konsultacyjnego Kliniki Otolaryngologicznej WIML w uzgodnionym telefonicznie lub osobiście terminie.

Zestaw  badań dodatkowych wymaganych do leczenia operacyjnego i czas ich wykonania przed terminem operacji:

 • Grupa krwi (na podstawie wyniku badania lub książeczki HDK)
 • EKG - osoby powyżej 18 r.ż. (ważność badania – 1 miesiąc przed operacją)
 • RTG klatki piersiowej (ważność badania 12 miesięcy przed operacją)
 • Morfologia (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • OB (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • Biochemia krwi - poziom sodu, potasu, mocznika, kreatyniny, glukozy (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • Antygen HBs (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • Przeciwciała anty - HCV (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • Koagulogram – czas APTT, INR, IN, PT, D-Dimery (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)
 • Badanie ogólne moczu (ważność badania – 3 tygodnie przed operacją)

Istnieje możliwość wykonania badań w Poliklinice WIML, tylko po uzyskaniu skierowania na badania (na miesiąc przed operacją) od lekarza Kliniki Otolaryngologii kwalifikującego do leczenia operacyjnego.

3 tygodnie przed pobraniem krwi nalezy zarejestrować się w poliklinice WIML.

ZASADY UZYSKANIA KWALIFIKACJI ANESTEZJOLOGICZNYCH:

Pacjent zakwalifikowany do leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym musi otrzymać pozytywną kwalifikację anestezjologiczną uzyskaną na podstawie odbytej planowej konsultacji u lekarza anestezjologa WIML. Negatywna kwalifikacja  anestezjologiczna automatycznie dyskwalifikuje pacjenta z leczenia w WIML-u w danej chwili.

Konsultacje anestezjologiczne pacjentów zakwalifikowanych do operacji w znieczuleniu ogólnym odbywają się w pokoju badań Izby Przyjęć WIML (gabinet nr L48) w ostatni lub przedostatni czwartek poprzedzający termin przyjęcia do szpitala, w godz. 11.00 – 13.00. Nie są wymagane zapisy na konsultację do anestezjologa.

WARUNKIEM ODBYCIA KONSULTACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ JEST:

 • przedstawienie zestawu badań dodatkowych  wymaganych  do leczenia  operacyjnego
 • przedstawienia zleconego przez lekarza kwalifikującego Kliniki Otolaryngologii aktualnego zaświadczenie, od lekarza rodzinnego lub określonego lekarza specjalisty, o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do operacji znieczulenia ogólnego lub miejscowym.
 • dostarczenia posiadanej dokumentacji medycznej

INNE WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PLANOWĄ HOSPITALIZACJĄ

 • Do wypisania zwolnienia szpitalnego niezbędne są następujące dane pacjenta: NIP zakładu pracy, dokładny adres zamieszkania (pobytu podczas zwolnienia lekarskiego)  z kodem pocztowym oraz nazwa firmy ubezpieczeniowej (ZUS, KRUS lub inne).
 • Na trzy tygodnie przed ustalonym terminem przyjęcia do szpitala wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia się na leczenie do Kliniki Otolaryngologii WIML – osobiście lub telefonicznie (nr 261 852 942, 261 852 915, 261 852 885) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1400 lub na e-mail: laryngologia@wiml.waw.pl
  Brak potwierdzenia spowoduje wykreślenie pacjenta z listy oczekujących na przyjęcie do Kliniki Otolaryngologii WIML i wpisanie na to miejsce pacjenta z listy rezerwowej.
 • Nie zgłoszenie się w ustalonym terminie bez wcześniejszego zawiadomienia oznacza rezygnację z leczenia w Klinice.
 • W wyjątkowych sytuacjach termin zabiegu może być przesunięty, o czym pacjent będzie powiadomiony  telefonicznie.
 • W przypadku chorób przewlekłych pacjent przynosi ze sobą pobierane leki.
 • Pacjent, zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, w razie leczenia lekami przeciwkrzepliwymi (Ackard, Polocard, Sintrom, Acenokumarol, Warfin, Xarelto, Eliquis, Pradaxa itp.) wymaga pod kontrolą lekarza POZ lub lekarza specjalisty konieczności odstawienia tych leków i zastąpienia ich innymi lekami  nie wydłużającymi czasu krzepnięcia  np: Fraxiparina, Clexane itp.,
 • Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B są zalecane, ale nieobowiązkowe,
 • Pacjenci, którzy mają mieć wykonane badania ENG zobowiązani są do odstawienia leków stosowanych w zawrotach głowy, np.: leków przeciwwymiotnych, leków uspokajających i nasennych na trzy dni przed hospitalizacją oraz nie stosowanie makijażu na twarzy oraz lakieru do paznokci.
 • Pacjentów prosi się o zabranie ze sobą: przyborów toaletowych, ręcznika, piżamy, szlafroka, kapci, kubka oraz innych niezbędnych rzeczy osobistych.

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLINIKI OTOLARYNGOLOGII WIML:

 1. Przyjęcie do Kliniki tylko ze skierowaniem do szpitala  od lekarza POZ lub lekarza otolaryngologa, w wyznaczonym terminie w godzinach wieczornych (19:00 – 20:00) lub  porannych (07:15 - 07:30) w Izbie Przyjęć WIML.
 2. Jeżeli dzień przyjęcia do szpitala (dotyczy to pacjentów przyjmowanych w godzinach porannych) jest jednocześnie dniem operacji pacjent musi zgłosić się na czczo, czyli nie jeść i nie pić tego dnia.
 3. Przy przyjęciu pacjent jest zobowiązany posiadać dowód osobisty w celu potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ na podstawie numeru PESEL.
 4. Pacjent zobowiązany jest zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną.
 5. Pacjenci obciążeni innymi chorobami narządów wewnętrznych zobowiązani są do posiadanie, jeżeli taka była decyzja lekarza kwalifikującego, aktualnego zaświadczenie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty (internista, kardiolog, endokrynolog, neurolog, chirurg i inni), na temat stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do operacji.

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNO-USŁUGOWA:

 • Wykonywane operacje:
 • operacje usunięcia ślinianki przyusznej (leczenie operacyjne nowotworów ślinianki przyusznej)
 • operacje usunięcia ślinianki podżuchwowej (leczenie operacyjne nowotworów ślinianki podżuchwowej i przewlekłym zmian zapalnych)
 • operacje usunięcia torbieli i guzów szyi
 • operacje węzłów chłonnych szyi
 • usuwanie zmian nowotworowych skóry głowy i szyi
 • mikrochirurgia  laserowa krtani (usuwanie zmian nowotworowych, brodawczaków, obrzęków  Reinckego, polipów  i innych zmian przerostowych krtani)
 • funkcjonalne endoskopowe operacje zatok przynosowych
 • otwarte operacje zatok przynosowych
 • operacje rekonstrukcyjne przegrody nosa
 • operacje plastyki laserowej podniebienia miękkiego
 • wyłuszczenie migdałków podniebiennych
 • usuwanie polipów nosa
 • kriochirurgia
 • ablacja podniebienia miękkiego
 • ablacja małżowin nosowych
 • Leczenie i diagnostyka audiologiczna nagłych głuchot lub nagłego pogorszenia słuchu
 • Leczenie i diagnostyka nagłych zespołów zawrotów głowy.

UWAGA!

Klinika nie przyjmuje pacjentów z przewlekłymi stabilnymi niedosłuchami lub przewlekłymi, stabilnymi zespołami zawrotów głowy do diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej. Taka diagnostyka decyzją NFZ powinna odbywać się w trybie ambulatoryjnym, pod nadzorem poradni laryngologicznej.

WYPOSAŻENIE  KLINIKI  OTOLARYNGOLOGII:

 • Laser chirurgiczny CO2
 • Mikroskop operacyjny
 • Egzoskop Vitom 3D
 • Neuromonitoring śródoperacyjny
 • Tor wizyjnym 2D i 3D do operacji endoskopowych zatok przynosowych
 • Nóż ssąco-obrotowy (shaver)
 • Wiertarka kostna
 • Zestaw do radiochirurgii
 • Aparat do kriochirurgii
 • Rynomanometr
 • Audiometr kliniczny
 • Tympanometr kliniczny
 • Otoemisja
 • ABR
 • VNG

PROPONUJEMY KOMERCYJNE, AMBULATORYJNE TESTY DIAGNOSTYCZNE U CHORYCH Z ZAWROTAMI GŁOWY, BEZ SKIEROWANIA Z NFZ.

DOKŁADNE INFORMACJE POD NR TELEFONU: 261 852 943

 

 1. Badanie elektronystagmograficzne (ENG) na skomputeryzowanym aparacie firmy Micromedical Technologies - USA:
 • testy spoczynkowe (badanie oczopląsu samoistnego i położeniowego)
 • test kinetyczny, sinusoidalny fotela obrotowego, wskazujący na zaawansowanie kompensacji ośrodkowej u chorych z upośledzoną  funkcją  narządu przedsionkowego
 • testy kaloryczne wykazujące asymetrię lub przewagę kierunkową oczopląsu, różnicujące patologię układu przedsionkowego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego
 • testy ośrodkowe z wykorzystaniem bodźca wzrokowego (spojrzeniowo-wodzony i optokinetyczny) mogące rozstrzygnąć o ośrodkowym pochodzeniu zmian w zakresie układu przedsionkowego

Badanie trwa około 2 godz. i jest rozłożone na 2 dni,  po około 1godz. / dziennie

W ramach badania:

 • Wywiad chorobowy  na podstawie indywidualnej ankiety chorego.
 • Badanie przedmiotowe – laryngologiczne pacjenta.
 • Bezpośredni współudział lekarza w większości badań.
 • Opracowywanie wyników badań i ich interpretacja.
 • Zalecenia profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze po badaniu.
 1. Badanie ENG do pracy na wysokości i dla kierowców na skomputeryzowanym aparacie firmy Micromedical Technologies - USA:
 • test spoczynkowy (badanie oczopląsu samoistnego)
 • test kinetyczny, sinusoidalny na fotelu obrotowym

     

Go to top