Postępowania doktorskie wszczęte od 1 października 2019 r.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE WSZCZĘTE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) w postępowaniach o awans naukowy obowiązują nowe przepisy (art. 185 – 197). 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI ‒ PRZEWODNIK PO REFORMIE

W związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jeden z ośmiu obszarów tematycznych tego przewodnika poświęcony został szkołom doktorskim oraz sprawom doktorantów.

Z najważniejszymi zmianami związanymi z przebudową systemu kształcenia doktorantów można zapoznać się również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO

Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w WIML, wprowadzonym uchwałą Rady Naukowej WIML nr 068/2019 z dnia 31 października 2019 r., składa do Dyrektora WIML zgłoszenie osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (Zał. nr 1 do Regulaminu) oraz wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów (Zał. nr 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w WIML, wprowadzonym uchwałą Rady Naukowej WIML nr 068/2019 z dnia 31 października 2019 r., wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora następuje po zakończeniu pisania pracy doktorskiej na pisemny wniosek Kandydata skierowany do Dyrektora WIML (Zał. nr 4 do Regulaminu).

Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Po uzyskaniu stopnia doktora, Doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia karty informacyjnej SYNABA, która pozwala na zasilenie danymi ogólnopolskiej bazy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Instrukcja sposobu uzupełniania karty SYNABA dostępna jest na stronie internetowej Nauka Polska.

WYMAGANIA EDYTORSKIE DOTYCZĄCE ROZPRAW DOKTORSKICH

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (Zał. nr 4 do Regulaminu) dołącza rozprawę doktorską , zawierającą streszczenia w języku polskim i angielskim, w wersji drukowanej (6 oprawionych egzemplarzy) i elektronicznej (na płycie CD, w formacie PDF).

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące rozprawy doktorskiej:

 • Strona tytułowa pracy na szablonie WIML (do pobrania)
 • Format arkusza papieru: A4
 • Marginesy: górny i dolny – 2,5 cm; lewy – 3,0 cm, prawy – 2,0 cm
 • Czcionka: Times New Roman
 • Wielkość czcionki: 12 pkt.
 • Odstępy między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza
 • Wcięcie akapitu: 1-1,5 cm
 • Wyrównanie: tekst wyjustowany
 • Druk jednostronny
 • Numeracja stron: ciągła, wyśrodkowana, na dole strony (numeracji nie umieszcza się na stronie tytułowej, pustych stronach oraz na stronie z podziękowaniami)
 • Przypisy: na dole strony
 • Piśmiennictwo: według kolejności cytowań, cyferki należy umieścić w nawiasach kwadratowych, bez odstępów np.: [22] lub [8,12-13]

Przygotowanie rysunków, wykresów, tabel i zdjęć:

 • Rysunki w formie wektorowej
 • Skany rysunków, wykresów itp.  w minimalnej rozdzielczości 600 dpi
 • Zdjęcia z aparatu cyfrowego lub skany zdjęć w minimalnej rozdzielczości 300 dpi
 • Podpisy tabel należy umieszczać nad tabelą
 • Podpisy rysunków należy umieszczać pod rysunkiem

Minimalne kryteria dotyczące zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, mogącego stanowić rozprawę doktorską - plik

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych w WIML - plik

Warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej WIML przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym - plik

 • Wniosek o skorzystanie z infrastruktury badawczej/informatycznej WIML - plik

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

     

Go to top